Privacyverklaring

KLUSDIENST SER.CO, gevestigd aan Lentepark 56 te Buggenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
KLUSDIENST SER.CO
Lentepark 56
B-9255 Buggenhout
GSM: +32 476 98 20 50
BTW: BE 0887.905.039
E-mail: info@klusdienstserco.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
KLUSDIENST SER.CO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier op de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website.

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer/gsm
  • E-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klusdienstserco.be  verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst] [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)], van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

KLUSDIENST SER.CO verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer zoals:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen bij u af te leveren of te installeren.
KLUSDIENST SER.CO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Het bekijken van de website geeft voor een bezoeker alle nodig informatie zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens worden gevraagd op bewaard. Wordt dit toch gevraagd (bijvoorbeeld via een contactformulier) dan wordt de verkregen informatie (zie deel: Persoonsgegevens die wij verwerken) enkel en alleen gebruikt voor communicatie en het garanderen van een optimale dienstverlening. In geen geval worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
KLUSDIENST SER.CO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en service na aankoop).

Delen van persoonsgegevens met derden
KLUSDIENST SER.CO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. KLUSDIENST SER.CO garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KLUSDIENST SER.CO gebruikt alleen technische/functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Session cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Bijvoorbeeld: PHPSESSID

Er wordt geen persoonlijke data opgeslagen in deze cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUSDIENST SER.CO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klusdienstserco.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KLUSDIENST SER.CO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klusdienstserco.be of op het nummer +32 476 98 20 50

We hanteren onderstaande maatregelen om jou persoonsgegevens te beveiligen.

Onze computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Enkel de zaakvoerders hebben toegang tot uw persoonsgegevens en staan garant om deze verantwoord te behandelen.